Metodologia

Té com a marc teòric les propostes de la  pedagogia sistèmica:

Establir  ponts de comunicació entre els diferents contexts educatius, entre la família i l’escola, i entre l’escola i la comunitat educativa, tenint present que tots formen part d’un sistema, d’una xarxa que interrelaciona.

Promocionar l’existència d’una atmosfera saludable a l’escola establint unes estructures de funcionament que assegurin l’aplicació del que s’aprèn.

Aportacions del model humanista:

Les situacions d’ensenyament- aprenentatge són contextualitzades, significatives i funcionals. Promouen el pensament  crític per part de l’alumne.

Aportacions del model constructivista:

Planificar activitats amb la participació activa i la implicació personal de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge.

Es plantegen estratègies per implicar  a  l’alumnat en el propi procés  de construcció  del coneixement,  partint d’un mateix i prenent consciència de l’entorn social.

Es promocionen moments de reflexió per aclarir i consolidar els aprenentatges i prendre’n consciència i motivar  el continuar aprenent.

___________________________________________________________

OBJETIUS

PEDAGÒGICS:

 • Millorar l’expressió i la comprensió en llengua catalana i castellana.
 • Adquirir una bona fluïdesa lectora.
 • Potenciar l’ús de la llengua anglesa.
 • Conèixer diferents llenguatges comunicatius: musical, audiovisual, corporal i artístic.
 • Millorar les diferents habilitats matemàtiques.
 • Potenciar la investigació científica, l’observació i la manipulació.
 • Conèixer l’entorn natural i cultural proper.
 • Participar en activitats físiques i/o esportives.
 • Potenciar l’ús de les noves tecnologies.
 • Fomentar l’intercanvi i les activitats de relació entre els alumnes de diferents nivells.
 • Incidir en el respecte entre els membres de la comunitat educativa.
 • Promoure valors d’una societat democràtica: participació, diàleg, responsabilitat…
 • Promoure hàbits de salut positius i el respecte pel medi ambient.
 • Potenciar la convivència i l’autonomia personal.
 • Vetllar per la igualtat d’oportunitats.
 • Adequar el currículum a aules composades per diversos nivells.

EQUIP DE MESTRES:

 • Propiciar el diàleg i el consens.
 • Participar en activitats de formació.
 • Participar en projectes comuns.
 • Col·laborar en activitats amb les entitats locals.
 • Afavorir la coordinació entre les llars d’infantil del municipi i l’escola, igual que amb l’IES, en el pas a la secundària.

FAMÍLIES:

 • Potenciar la relació família-escola.
 • Afavorir la relació escola-municipi.
 • Organitzar activitats de lligam escola-família
 • Afavorir la participació de la família en el seguiment educatiu dels alumnes.
 • Promoure la col·laboració i participació directa de l’AMPA.